תנאי השימוש בשירות

תנאי השימוש בשירות מיתוג אישי מטעם MeBrand מבית eBrand

1. השירות

 1. eBrand תספק ללקוח את שירות המיתוג האישי באינטרנט, לאחר מילוי טופס מצידו. השירות יסופק על ידי עובדי eBrand בתוך פרק זמן של עד 21 ימי עסקים.
 2. השירות הניתן על ידי eBrand כולל הקמת אתר אינטרנט, פתיחת עד חמישה פרופילים ברשת, מעקב אחר תוצאות החיפוש, העברת מסמך הדרכה ללקוח לתפעול האתר והפרופילים והעברת פרטי הגישה לנכסים אלו.

2. אספקת השירות ללקוח

 1. השירות נועד לשפר את המיתוג האישי באינטרנט, בדגש על מנועי החיפוש באינטרנט ובראשם Google. בעת ההרשמה לשירות, יבחר הלקוח באמצעות טופס מקוון, באילו אתרים הוא מעוניין להקים פרופילים, את שם המתחם (הדומיין) שבו הוא מעוניין, את גווני האתר הרצויים, את התבנית שתשמש לבניית האתר ועוד.
 2. אספקת השירות כפופה למילוי פרטים מלאים ונכונים בטופס, על פי ההוראות המופיעות בו.
 3. eBrand תיצור קשר עם הלקוח (בטלפון או בדוא"ל) אם הפרטים שמולאו אינם מדויקים, חסרים, או מצריכים מעבר נוסף. כמו כן, eBrand תיצור קשר עם הלקוח במקרה שבו נשלחו הפרטים לצורך השירות, אך לא בוצע תשלום על השירות.

3. הצהרות הלקוח

הלקוח מצהיר כי:

 1. מובהר, למען היסר ספק, כי השירות המסופק על ידי eBrand אינו מבטיח נוכחות במקומות הראשונים במנועי החיפוש ו/או בעמוד/ים הראשונ/ים, וכי הדבר תלוי בפרמטרים רבים – בין היתר בידול השם, נוכחות קודמת באינטרנט, מדיניות הדירוג של מנועי החיפוש (המהווים צד שלישי) המשתנה מעת לעת וכו'. לכן, הלקוח פוטר את eBrand מכל טענה או תביעה בקשר לנוכחות במנועי החיפוש.
 2. הוא מתיר ל-eBrand לבצע שימוש במידע שיעמיד לרשותה באמצעות הטופס, כל עוד מידע זה משמש לצורך אספקת השירות ו/או שיפור השירות וייעולו.
 3. הפרטים שיספק בטופס בעת ההרשמה לשירות, יהיו מדויקים, מפורטים ונכונים ככל הניתן.
 4. ידוע לו כי התשלום שיימסר כולל רכישת שם מתחם (דומיין) ואחסון עבור האתר למשך 12 חודשים. לאחר תקופה זו תינתן ללקוח האפשרות לחדש את שם המתחם והאחסון בעלות של 550 ש"ח + מע"מ, או להעבירם לבעלותו.

4. תשלום בגין השירות

 1. השירות המוצג באתר MeBrand יינתן לכל אדם שביצע הרשמה, מילא את פרטיו והשלים את התשלום במסך התשלום.
 2. ברור לשני הצדדים כי השירות יסופק רק אם יבוצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי, במסך התשלום. אם לא יבוצע תשלום, תיצור eBrand קשר עם הלקוח ותברר את הסוגיה.

5. ביטול השירות

 1. הלקוח רשאי לבטל את ההתקשרות מכל סיבה, במסירת הודעה בכתב ל-eBrand במייל info@ebrand.co.il בתוך 36 שעות מרגע ביצוע התשלום. הודעה שתתקבל מאוחר מכך – תחייב את הלקוח במחצית התשלום המלא.
 2. eBrand תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות ולחדול מלספק את השירות ללקוח בכל עת, וזאת בהודעה בכתב מראש, ובתשלום החלק היחסי ללקוח בהתאם לעבודה שבוצעה. אם לא בוצעה עבודה במסגרת השירות, יוחזר התשלום במלואו ללקוח.

6. זמינות והיעדר אחריות

 1. אם לא יסופק השירות ו/או תהיה בעיה בשירות, מתחייבת eBrand להפעיל מאמצים סבירים לתיקון הדרוש, ובמקרה בו לא ניתן יהיה לתקן, יהיה הלקוח זכאי אך ורק להחזר התמורה ששולמה בפועל בגין העבודה היחסית בוצעה במסגרת השירות.
 2. eBrand אינה יוצרת מצג כלשהו והיא לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בקשר עם מסחריות השירות והתאמתו למטרה ספציפית. החברה אינה יוצרת מצג כלשהו ולא תישא בכל אחריות שהיא, והיא אינה מתחייבת, כי השירות נשוא הסכם זה יתאים לדרישות הלקוח ו/או יסופק באופן מלא ומוחלט וללא הפרעה, בזמן וללא שגיאות, פגמים וטעויות.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, eBrand ו/או כל ספק ו/או גוף קשור ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזקים ו/או פיצויים ישירים או עקיפים, לרבות נזקים נלווים, תוצאתיים או פיצויים עונשיים.
 4. הלקוח מצהיר, כי ידוע לו, כי הגבלת האחריות כאמור בסעיף זה, הינו תנאי יסודי להתקשרות זו.
 
7. הודעות
 
 1. הלקוח מסכים בזאת כי פרטיו, כפי שנמסרו על ידו בעת מילוי הטופס בהרשמה לשירות, לרבות כתובת הדוא"ל שתימסר על ידו, יהוו את מענו לצורך משלוח הודעות על ידי eBrand, ובכלל זה למשלוח הודעות פרסומת. הלקוח רשאי להודיע לחברה בכל עת שאין הוא מעוניין לקבל חומרים שיווקיים לכתובת הדוא"ל שלו.
 2. כל הודעה שתשלח החברה ללקוח תחשב כאילו הגיעה ללקוח שני ימי עסקים ממועד משלוחה, אם נשלחה באמצעות הדואר האלקטרוני או אפליקציית הודעות – בעת מסירתה.  
 
8. כללי
 
 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תנאי שימוש אלו לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השירות, תגברנה הוראות תנאי השימוש לכל דבר ועניין.
 2. לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות בשיפוט הבלעדית והייחודית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תנאי שימוש אלו.